Telefonická objednávka

Emisná kontrola

Emisná kontrola

Čo podlieha emisnej kontrole?

Vozidlá musia podstúpiť pravidelnú emisnú kontrolu, aby sa predišlo znečisťovaniu ovzdušia a životného prostredia.
Emisnej kontrole podlieha:

Čo si treba priniesť?

Na emisnú kontrolu vozidla je potrebné priniesť:

Lehoty emisnej kontroly

Lehoty emisnej kontroly závisia od kategórie vozidla:

kategórie vozidiel L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e-L6e-L7e (nad 125cm3), M1-N1 (okrem vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom) a Tb podliehajú prvej kontrole do štyroch rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky každé dva roky.

kategórie vozidiel L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e-L6e-L7e (nad 125cm3), M1-N1 (okrem vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom) a Tb podliehajú prvej kontrole do štyroch rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky každé dva roky.

kategórie vozidiel M1-N1 (so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom), M2, M3, N2, N3, vozidlá používané na taxislužbu alebo v autoškole a kategórie M a N s právom prednostnej jazdy, ktoré sa využívajú na zdravotnícku a banskú záchrannú službu a na poruchovú službu plynárenských zariadení.
Tieto vozidlá podliehajú emisnej kontrole každý 1 rok.

traktory kategórie Ta podliehajú technickej kontrole každé 4 roky. 

Výsledok kontroly

Vozidlo je spôsobilé na prevádzku

po úspešne vykonanej emisnej kontrole sa zapíše lehota platnosti kontroly do protokolu, osvedčenia a vyznačí sa perforovaním na kontrolnej nálepke.

Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku

na 60 dní sa zapíše platnosť kontroly do protokolu, osvedčenia a vyznačí sa perforovaním na kontrolnej nálepke - v uvedenej lehote je však potrebné absolvovať opakovanú kontrolu.

Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku

nevydáva sa osvedčenie ani kontrolná nálepka. Vozidlo musí byť vyradené z premávky do času, kým sa zistené chyby neodstránia. Inak hrozí pokuta alebo zadržanie technického preukazu.