Telefonická objednávka

Emisná kontrola

Emisná kontrola

Čo podlieha emisnej kontrole?

Vozidlá musia podstúpiť pravidelnú emisnú kontrolu, aby sa predišlo znečisťovaniu ovzdušia a životného prostredia.
Emisnej kontrole podlieha:

Čo si treba priniesť?

Na emisnú kontrolu vozidla je potrebné priniesť:

Lehoty emisnej kontroly

Lehoty emisnej kontroly závisia od kategórie vozidla:

kategórie vozidiel L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e-L6e-L7e (nad 125cm3), M1-N1 (okrem vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom) a Tb podliehajú prvej kontrole do štyroch rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky každé dva roky.

kategórie vozidiel L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e-L6e-L7e (nad 125cm3), M1-N1 (okrem vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom) a Tb podliehajú prvej kontrole do štyroch rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky každé dva roky.

kategórie vozidiel M1-N1 (so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom), M2, M3, N2, N3, vozidlá používané na taxislužbu alebo v autoškole a kategórie M a N s právom prednostnej jazdy, ktoré sa využívajú na zdravotnícku a banskú záchrannú službu a na poruchovú službu plynárenských zariadení.
Tieto vozidlá podliehajú emisnej kontrole každý 1 rok.

traktory kategórie Ta podliehajú technickej kontrole každé 4 roky. 

Výsledok kontroly

Vozidlo je spôsobilé na prevádzku

po úspešne vykonanej emisnej kontrole sa zapíše lehota platnosti kontroly do protokolu, osvedčenia.

Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku

na 60 dní sa zapíše platnosť kontroly do protokolu, osvedčenia - v uvedenej lehote je však potrebné absolvovať opakovanú kontrolu.

Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku

nevydáva sa osvedčenie ani kontrolná nálepka. Vozidlo musí byť vyradené z premávky do času, kým sa zistené chyby neodstránia. Inak hrozí pokuta alebo zadržanie technického preukazu.